Zobrazení dnes: 8601
Zobrazení včera: 31926
Zobrazení 2024: 3438651
Zobrazení 2023: 5266082
Zobrazení 2022: 5508850
Zobrazení 2021: 5624594
Zobrazení 2020: 5905851
Zobrazení celkem: 78327763

Vše pro školy

Partnerské projekty

Přihlášení

Jméno :

Heslo :Pro školy - oslovte školy, nabídněte svoje produkty a služby            ZPĚT

     
Firma : Kvalifikační a personální agentura, o. p. s.
Ulice : ul. Závodní 815
Město : Třinec
Telefon : 558 532 303

Zdravotník zotavovacích akcí ZDARMA - realizace Ostrava

Web : www.kapa-ops.cz/?cat=14
Email : kapaprvnipomoc@seznam.cz
Datum vložení : 16.06 13:30 - 2014

 

Bezplatné školení - zdravotník zotavovacích akcí

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

nabízíme bezplatné vzdělávání pedagogů v rámci programů DVPP zaměřené na první pomoc a zdravotníka zotavovacích akcí

 

Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.44  - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

 

Záměrem našeho projektu „První pomoc – šance pro život 2“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0009) je informovat, rozšířit povědomí a předat znalosti a dovednosti cílové skupině učitelů a provozních zaměstnanců škol, kteří jistě velmi často čelí riziku úrazů a zranění dětí. Dále bude projekt informovat o důležitosti protiúrazové prevence a to přímo na základních a středních školách v MSK. Učitelé a provozní zaměstnanci škol získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci, které jim zprostředkují profesionální zdravotníci. Lektoři jsou zkušenými profesionály, jde především o zaměstnance zdravotnické záchranné služby z celého MS kraje.

 

Upozorňujeme na možnost bezplatného zapojení do aktivit projektu:

-          Akreditovaného kurzu PP pro učitele (22 hodin), zahájení školení 1/ 2014

 

Akreditace instituce – MŠMT

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy vydáno rozhodnutí o akreditaci k provádění vzdělávacího programu a vydávání osvědčení o jeho absolvování:

 

 

 

 

 

NEJČASTĚJŠÍ ÚRAZY DĚTSKÉHO VĚKU, JEJICH PREVENCE A PRVNÍ POMOC – ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY (22 hodin) – program DVPP

 

Obsahová náplň: Integrovaný záchranný systém, přivolání PP, modelové situace, čísla záchranného systému, komunikace s dispečinkem, TANR, TAPP, Informace o ZZS, obecné zásady při poskytování první pomoci, fyziologické funkce, vyšetření raněného, stanovení priorit, dýchání, puls, vědomí, Nejčastější úrazy dětského věku a jejich prevence, náhlá zástava dechu a krevního oběhu, resuscitace dospělého, dítěte a novorozence, praktický nácvik resuscitace, akutní stavy úrazové (včetně prevence), krvácení: dělení krvácení dle poraněné cévy, PP, krvácení z tělesných otvorů, šok: Příčiny, příznaky, PP, termická poranění, Popáleniny Dělení, PP , Omrzliny + poškození chladem, Poleptání , Úpal, úžeh, Poranění el. proudem , Poranění kostí a kloubů , zlomeniny zavřené, otevřené, Vykloubení, výron, – poranění , hlavy- otřes mozku, poranění páteře, poranění hrudníku – PP, Cizí tělesa: v ráně, v dýchacích cestách, v oku, v uchu, v nose, v pochvě, konečníku, močové trubici. – PP, tonutí, akutní stavy neúrazové akutní koronární syndrom, bezvědomí, mdloba, kolaps, synkopa, cévní mozková příhoda (CMP), hypoglykemie – pokles krevního cukru , křečové stavy, Intoxikace- uštknutí hadem (zmije), bodnutí hmyzem (alergická reakce, drogy, houby, léky, toxické látky, astmatický záchvat, akutní zánět hrtanu, praktický nácvik první pomoci s využitím tréninkových pomůcek, stavění tepenného krvácení, tlakové body, tlakový obvaz, škrtidlo , imobilizace zlomenin, použití trojcípých šátků, použití dlah základy obvazové techniky poloprodyšný obvaz, heimlichův manévr, důležité polohy v PP, zotavovací poloha, protišoková poloha, autotransfuzní poloha, opakování nácviku resuscitace, resuscitace dospělého, resuscitace dítěte, resuscitace novorozence

Školení určeno pouze pedagogickým pracovníkům, lektorují zkušení záchranáři.

 

 

 

-          Akreditovaného kurzu Zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin), zahájení 4/ 2014, program DVPP

 

1.         Základy stavby a funkce lidského těla

Anotace: téma výuky je zaměřeno na základní znalosti o stavbě a funkci lidského těla. Tyto informace jsou nezbytné k pochopení závažnosti zhoršeného zdravotního stavu raněného

a ke schopnosti zachránce poskytnout adekvátní první pomoc. Výuka bude vedena tak, aby si účastnici kurzu dokázali představit, jak fungují jednotlivé orgánové systémy a své znalosti dokázali uplatnit v případě poškození zdraví účastníků zotavovacích akcí. Kapitola je rozdělena na dílčí podkapitoly: stavba a funkce lidského těla, pohybové ústrojí, krevní oběh, krev, trávící ústrojí, dýchací ústrojí, vylučovací ústrojí, kožní ústrojí, pohlavní systém mužů a žen, smyslové ústrojí, nervové ústrojí a látkové řízení organismu. Celková hodinová dotace, počet hodin: 5 hodin.

2.         První pomoc - teoretická část

Anotace: kapitola je zaměřena na teoretickou průpravu účastníků kurzu v první pomoci. Účastníci se seznámí se základními druhy zdravotnické první pomoci (první pomoc, první lékařská pomoc, odborná lékařská pomoc, specializovaná lékařská pomoc, technická první pomoc, transport raněného) – znalosti v této oblasti jsou nezbytné pro pochopení hierarchie poskytované pomoci, specifických kompetencí poskytovatelů jednotlivých úrovní zdravotnické první pomoci a adekvátní komunikaci se zdravotnickými profesionály. Podkapitola základy zdravotnického třídění (indikační; místní, odsunové; prognostické) seznamuje účastníky kurzu se systematickým tříděním nemocných a raněných –priorita zranění, efektivita práce a poskytování první pomoci tak, aby bylo zachráněno co nejvíce poškozených. Součástí výuky je také kapitola prevence úrazu při sportovní a zájmové činnosti, v dopravě a v terénu s vazbou na věkové zvláštnosti dětí. Podkapitola „poskytování první pomoci“ je zacílena na prvořadé zdravotnické úkoly (krvácení, velká ztráta krve, dechová a oběhová selhání, protišoková opatření), úraz elektrickým proudem, tonutí, bezvědomí, křečové stavy a intoxikace, poranění vnitřních orgánů, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku a břicha, poranění pohybového ústrojí, náhlé bolesti břicha a hrudníku, alergické reakce, rány, tepelná poškození, poškození z chladu, poleptání a šok. Vzhledem k zaměření kurzu – práce mimo vybavená zdravotnická zařízení - se ve výuce klade důraz také na zásady poskytování první pomoci ve ztížených podmínkách (v noci, za deště, apod.) a zásady poskytování první pomoci s improvizovanými prostředky. Celková hodinová dotace: 6 hodin.

3.         První pomoc - praktická část

Anotace: Praktický nácvik první pomoci tvoří podstatnou část kurzu. Po nabytí teoretických vědomostí si posluchači kurzu osvojí základní dovednosti v praxi. Lektoři vytvoří realistické scénáře náhle vzniklých, život ohrožujících stavů – účatnící kurzu získají jistotu v technice kardiopulmonální resuscitace (nácvik  na modelech, figurínách), nacvičí správnou obvazovou techniku (obvazy šátkové, obinadlové, z pružných materiálů, z nepřilnavých materiálů, hotové obvazy č. 1,2, 3,4, obvaz na popáleniny – balíček, práce s obvazovými materiály podle účelu: krycí, tlakové, poloprodyšné, znehybňující, improvizace,  nácvik obvazové techniky za použití klasických materiálů a improvizace). Nacvičí si a osvojí zásady manipulace s postiženým, polohování a transport (polohování raněných podle charakteru poranění včetně nácviku příslušných postupů, nácvik manipulace raněného jedním a více zachránci, způsoby naložení raněných na různé druhy transportních prostředků, způsoby vyšetřování, zásady zdravotnického transportu). Hodinová dotace: 16 hod.

4.         Péče o nemocné

Anotace: Tato kapitola je koncipována jako teoreticko-praktická. Zahrnuje seznámení posluchačů se základními etickými a psychologickými aspekty péče o nemocné (zdravotnická etika, přístup k nemocnému, základy psychologie nemocného). Seznamuje účastníky s principy sledování životních funkcí a zdravotního stavu pacienta (tep, dech, teplota, krevní tlak, vědomí, příjem a výdej tekutin), péči o lůžko nemocného (úprava lůžka, péče o nemocného na lůžku), aplikací léků a jiných léčebných či úlevových prostředků (podávání léků, aplikace tepla, chladu, výplachy), se stravováním nemocného (prolíná se také s kapitolou epidemiologie a hygiena), zásadami ošetřování nemocných při hromadném výskytu infekčních onemocnění a také vlivem prostředí na pacienta. Hodinová dotace: teorie: 2 hodiny, praktická část: 2 hodiny.

5.         Základy zdravotnické dokumentace a BOZP

Anotace: Kapitola seznamuje účastníky s důležitými dokumenty, které provází zotavovací akce. Účastníci budou poučeni, že dokumentace je nezbytnou součástí zotavovacích akcí – pojednává o zdravotním stavu jednotlivých účastníků; její přesné a průkazné vedení je základní podmínkou akce. V kapitole budou probrány tyto komponenty dokumentace: evidence bezinfekčnosti, evidence lékařských potvrzení, evidence zdravotnických průkazů pracovníků tábora, a také vedení zdravotnického deníku a práce se zdravotním a očkovacím průkazem (po jeho zavedení). BOZP. Hodinová dotace: 1 hod.

6.         Práva a povinnosti zdravotníků zotavovacích akcí

Anotace: Účastníci kurzu budou seznámeni se základními právy a povinnostmi, kterých si musí být  během zotavovací akce vědomi. Lektoři pomohou účastníkům orientovat se v organizaci činností zdravotníka před, během a po příjezdu na akci (činnost zdravotníků před odjezdem na tábor, činnost při odjezdu, činnost při příjezdu - kontrola podmínek). Seznámí s pojmy jako zdravotnický filtr, izolace. Účastník bude znát vybavení ošetřovny, osvojí si dovednosti při spolupráci s patronátním lékařem. Hodinová dotace: 1 hod.

7.         Hygiena a epidemiologie

Anotace: Základy hygieny a epidemiologie jsou, vzhledem ke skupinovému charakteru zotavovacích akcí, nezbytnou součástí výuky. Pozornost se bude soustředit na problematiku osobní hygieny (osobní hygiena, denní režim, vztah organismu a prostředí), hygienu životního prostředí a odstraňování odpadních látek. Znovu bude probrána problematika výživy tentokrát z pohledu epidemiologie a hygieny (společného stravování) a také prevence šíření nákazy (zásady boje s infekčními chorobami, opatření při jejich výskytu, včasná diagnostika, izolace, karanténa, nejčastější alimentární nákazy, nákazy vzdušnou cestou, transmisivní nákazy, antropozoonózy, kontaktní nákazy, venerické choroby, AIDS, mykózy). Hodinová dotace: 4 hod.

8.         Základy záchrany tonoucích

Anotace: Samostatně je vyčleněna kapitola záchrany tonoucích. Se základními informacemi se účastník setká již v kapitole první pomoc. V této kapitole bude problematika probrána teoreticky více do hloubky s praktickou ukázkou a nácvikem záchrany tonoucího. Dílčí podkapitoly seznámí účastníky s rozdíly při tonutí ve sladké a slané vodě, technickými prostředky záchrany a jejich použití, způsoby dopomoci postiženým plavcům, se záchranou tonoucích a poskytnutí první pomoci ve vodě a po dopravení na břeh. Lektoři předají informace o způsobech a možnostech vyhledávání utonulých a účastníci si zopakují kardiopulmonální resuscitace se zaměřením na postupy při záchraně tonoucích. Hodinová dotace: teorie: 1 hod; praktická část: 2 hod.

 

Kurz bude realizován o víkendech v průběhu celého roku 2014 na stanovaných místech v rámci MSK

 

více na www.kapa-ops.cz

 

V případě Vašeho zájmu o zajištění výuky prosím neváhejte a kontaktujte koordinátorku projektu Ing. Lucii Sikorovou, která Vám podá bližší informace a dohodne s Vámi termíny školení. kapaprvnipomoc@seznam.cz, tel.: 725 309 255,

           

Těšíme se na spolupráci s Vámi!       

Vyřizuje: Ing. Jana Vavrošová, kapa@kapa-ops.cz, 558 532 303, 602 554 878

 

V Třinci dne 15. října 2013

Web : www.kapa-ops.cz
Email : kapaprvnipomoc@seznam.cz
Datum vložení : 15.10 10:07 - 2013

 

První pomoc - bezplatné školení pro učitele a provozní zaměstnance ZŠ a SŠ v MSK

“První pomoc – šance pro život 2″

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás oslovit s  nabídkou bezplatné realizace kurzů

„PRVNÍ POMOCI“

pro Vaše učitele a provozní zaměstnance školy

Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.44 - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Záměrem našeho projektu „První pomoc – šance pro život 2“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0009) je informovat, rozšířit povědomí a předat znalosti a dovednosti cílové skupině učitelů a provozních zaměstnanců škol, kteří jistě velmi často čelí riziku úrazů a zranění dětí.

Dále bude projekt informovat o důležitosti protiúrazové prevence a to přímo na základních a středních školách v MSK. Učitelé a provozní zaměstnanci škol získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci, které jim zprostředkují profesionální zdravotníci.

Celkový počet proškolených učitelů a provozních zaměstnanců v celém MS kraji odhadujeme na cca 5 000 osob. Realizace projektu je naplánována na období od  1. 6. 2013      do 30. 11. 2014, výuka na školách bude zahájena v září 2013 (možnost dopolední i odpolední výuky). Do projektu budou zapojeny základní a střední školy z Moravskoslezského kraje - lokalita Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Bruntál, Opava a okolí.

Školení bude probíhat v jednodenním  pětihodinovém bloku s výukou těchto témat:

  • první pomoc  (obecně a základy poskytování)
  • resuscitace  (praktické procvičení)
  • zotavovací poloha  (praktické procvičení)
  • nejčastější příčina úrazů
  • prevence úrazů

Lektoři jsou zkušenými profesionály, jde především o zaměstnance zdravotnické záchranné služby z celého MS kraje. Školení proběhne přímo v prostorách školy.

V případě Vašeho zájmu o zajištění výuky první pomoci prosím neváhejte a kontaktujte nás. Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.kapa-ops.cz.

Kontakty: e-mail: kapaprvnipomoc@seznam.cz, tel.: 725 309 255, 602 554 878.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Web : www.kapa-ops.cz
Email : kapaprvnipomoc@seznam.cz
Datum vložení : 09.09 09:44 - 2013

 

Tisková zpráva

 Dne 26. 8. 2013 byla zahájena realizace školení v rámci projektu Kvalifikační a personální agentury, o. p. s., nestátní neziskové společnosti z Třince, s názvem „První pomoc => šance pro život 2“ tím, že se uskutečnila prvotní výuka První pomoci pro učitele a provozní zaměstnance základních a středních škol v Moravskoslezském kraji. Úvodní školení proběhlo na Gymnáziu Olgy Havlové, Ostrava - Poruba, příspěvkové organizaci.

 

První ohlasy ze strany učitelů a provozních zaměstnanců jsou velmi pozitivní, školení je zaujalo a ochotně s lektorem spolupracovali.

První pomoc vyučovali odborníci na slovo vzatí, zkušení praktici ze Záchranné zdravotnické služby, kteří jsou v tomto projektu lektory a teoretické informace mohou tak doplnit vlastními zkušenostmi i zážitky. Právě záchranáři tvoří stěžejní část lektorského týmu, což má přispět k větší atraktivitě výuky, zapojeno jich je přes 40 z celého MSK.

Smyslem projektu je informovat, rozšířit povědomí a preventivně působit na cílovou skupinu učitelů a provozních zaměstnanců základních a středních škol Moravskoslezského kraje, kteří jsou neustále vystaveni riziku čelit úrazům a zranění dětí. Realizací projektu by mělo být dosaženo toho, že vedení ZŠ a SŠ umožní svým zaměstnancům získat nové znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci. Nezanedbatelný bude rovněž i druhotný účinek, kdy učitelé využijí nabyté znalosti během vyučovacích hodin zaměřených na tuto oblast a budou neformálně šířit zdravotnickou osvětu. V rámci projektu bude výukou první pomoci podpořeno 5 000 učitelů nebo provozních zaměstnanců škol - a to formou neakreditovaného vzdělávání a nebo v akreditovaných kurzech MŠMT.

V rámci projektu rovněž vznikne jeden nový produkt - nově akreditovaný kurz pro učitele se zaměřením na splnění podmínek zdravotníků na školských akcích (školy v přírodě, výlety atd.).

 

Projekt je financován Moravskoslezským krajem prostřednictvím globálního grantu další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v kraji Moravskoslezském z prostředků Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.

 

Vyzýváme tímto vedení základních a středních škol v Moravskoslezském kraji, které mají o školení zájem, ale dosud se k projektu nepřihlásily, aby tak učinily na tel. čísle 558 532 303, 725 309 255 nebo e-mailem na adrese kapaprvnipomoc@seznam.cz, kapa@kapa-ops.cz. Bližší informace poskytnou zaměstnanci realizátora projektu a nebo je lze najít na www.kapa-ops.cz, včetně aktuálního počtu proškolených. Projekt bude realizován do 30.11.2014.

 

 

 

 

Web : http://kapa-ops.cz/?cat=14
Email : kapaprvnipomoc@seznam.cz
Datum vložení : 27.08 11:13 - 2013

 

První pomoc - bezplatné školení pro učitele a provozní zaměstnance ZŠ a SŠ v MSK

“První pomoc – šance pro život 2″

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli,

dovolujeme si Vás oslovit s  nabídkou bezplatné realizace kurzů

„PRVNÍ POMOCI“

pro Vaše učitele a provozní zaměstnance školy

Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.44 - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Záměrem našeho projektu „První pomoc – šance pro život 2“ (reg. č. CZ.1.07/1.3.44/02.0009) je informovat, rozšířit povědomí a předat znalosti a dovednosti cílové skupině učitelů a provozních zaměstnanců škol, kteří jistě velmi často čelí riziku úrazů a zranění dětí.

Dále bude projekt informovat o důležitosti protiúrazové prevence a to přímo na základních a středních školách v MSK. Učitelé a provozní zaměstnanci škol získají jak teoretické, tak i praktické znalosti z oblasti poskytování první pomoci, které jim zprostředkují profesionální zdravotníci.

Celkový počet proškolených učitelů a provozních zaměstnanců v celém MS kraji odhadujeme na cca 5 000 osob. Realizace projektu je naplánována na období od  1. 6. 2013      do 30. 11. 2014, výuka na školách bude zahájena v září 2013 (možnost dopolední i odpolední výuky). Do projektu budou zapojeny základní a střední školy z Moravskoslezského kraje - lokalita Frýdek-Místek, Ostrava, Karviná, Nový Jičín, Bruntál, Opava a okolí.

Školení bude probíhat v jednodenním  pětihodinovém bloku s výukou těchto témat:

  • první pomoc  (obecně a základy poskytování)
  • resuscitace  (praktické procvičení)
  • zotavovací poloha  (praktické procvičení)
  • nejčastější příčina úrazů
  • prevence úrazů

Lektoři jsou zkušenými profesionály, jde především o zaměstnance zdravotnické záchranné služby z celého MS kraje. Školení proběhne přímo v prostorách školy.

V případě Vašeho zájmu o zajištění výuky první pomoci prosím neváhejte a kontaktujte nás. Více informací naleznete na našich internetových stránkách www.kapa-ops.cz.

Kontakty: e-mail: kapaprvnipomoc@seznam.cz, tel.: 725 309 255, 602 554 878.

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Web : www.kapa-ops.cz
Email : kapaprvnipomoc@seznam.cz
Datum vložení : 26.08 07:28 - 2013

 

ZDARMA - školení PRVNÍ POMOCI pro učitele a provozní zaměstnace ZŠ a SŠ v MSK

“První pomoc – šance pro život 2″

 

- výuka První pomoci pro učitele a provozní zaměstnance základních a středních škol v Moravskoslezském kraji CZ.1.07/1.3.44/02.0009

Výuka je financována z grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.44  - další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Moravskoslezském kraji II, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Smyslem projektu je informovat, rozšířit povědomí a preventivně působit na cílovou skupinu učitelů a provozních zaměstnanců základních a středních škol Moravskoslezského kraje, kteří jsou neustále vystaveni riziku čelit úrazům a zranění dětí.

Realizací projektu by mělo být dosaženo toho, že vedení ZŠ a SŠ umožní svým zaměstnancům získat nové znalosti a dovednosti v oblasti poskytování první pomoci. Nezanedbatelný bude rovněž i druhotný účinek, kdy učitelé využijí nabyté znalosti během vyučovacích hodin zaměřených na tuto oblast a budou neformálně šířit zdravotnickou osvětu.

V rámci projektu bude výukou první pomoci podpořeno 5 000 učitelů nebo provozních zaměstanců škol – a to formou 5-ti hodinového neakreditovaného vzdělávání a nebo v akreditovaném 20 hodinovém kurzu MŠMT .

V rámci projektu rovněž vznikne jeden nový produkt – nově akreditovaný kurz pro učitele se zaměřením na splnění podmínek zdravotníků na školských akcích (školy v přírodě, výlety atd.) 40 hodinový.

Školení provádí profesionální záchranáři zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje.

Realizace projektu od 1.6.2013 – 30.11.2014

Přijímáme přihlášky pro školení: kapaprvnipomoc@seznam.cz

 

Web : http://kapa-ops.cz/?cat=14
Email : kapaprvnipomoc@seznam.cz
Datum vložení : 30.07 07:34 - 2013

 

Datum vložení : 30.07 07:27 - 2013

 


Novinky, aktuality

Tvorba www prezentace pro Vaši školu


Datum : 21.02 10:19 - 2024

Nabídka pro školy

Dozvíte se více o ..

Nahlédněte do našich odkazů a dozvíte se více o portálech: Mateřské školy, Základní školy , Střední školy , Volná místa ve školství , + kompletní nabídka pro školy - vše pro školy. .

 

Napište nám rádi Vám pomůžeme s nastavením Vašeho zápisu.

Nabídka tvorby www

Tvoříme i samostatně weby. Ceny zde...